Page 1 - documentation_package
P. 1

!  '  '
                 $ %'
                 #'     '
  &'             "  '   '        dŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ďŽŽŬ ŚŽůĚƐ ƚŚĞ h,E EĞǁ ŵƉůŽLJĞĞ ŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƚŚĂƚ

                 ŶĞĞĚƐ ƚŽ ďĞ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ĂŶĚ ƌĞƚƵƌŶĞĚ ƚŽ ƚŚĞ

                  ,ƵŵĂŶ ZĞƐŽƵƌĐĞƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ Ͳ
              ϭϵϬ ůŝnjĂďĞƚŚ ^ƚƌĞĞƚ͕ Z͘ &ƌĂƐĞƌ ůůŝŽƚ ƵŝůĚŝŶŐ͕ ϯƌĚ &ůŽŽƌ             zŽƵ ŵĂLJ ƐƵďŵŝƚ ƚŚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉĂĐŬĂŐĞ ǀŝĂ ĞŵĂŝů ŝŶ

            W & ĨŽƌŵĂƚ KE>z͕ :W ' Žƌ 'ŽŽŐůĞ ůŝŶŬƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ĂĐĐĞƉƚĞĚ͖ Žƌ ŝŶ
                             ƉĞƌƐŽŶ͘         dŚĞ ƉĂĐŬĂŐĞ Ăƚ ŵŝŶŝŵƵŵ ŵƵƐƚ ďĞ ƌĞĐĞŝǀĞĚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϱ

         ;ĨŝǀĞͿ ĚĂLJƐ ƉƌŝŽƌ ƚŽ LJŽƵƌ ƐƚĂƌƚ ĚĂƚĞ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ

                       ŶŽ ĚĞůĂLJ ŝŶ LJŽƵƌ ƉĂLJ͘
                  2 % + 2 (2'(,2)*#',2 (- % +#
   1   2   3   4   5   6